Currently browsing tag

مضرات گردو

گردو سبز
گردو
گردو

گردو

گردو درختی است زیبا وسایه افکن که بعنوان درخت زینتی بکار می رود . این درخت در مناطق معتدل دنیا رشد و …